Đề thi IELTS năm 2021 (cập nhật liên tục)

Đề thi ngày 25.11.2021 TASK 1: Pie Chart TASK 2: Research has shown that the transportation of products and people are the main source of pollution. Some people believe government should be in charge of this, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both view and give your opinion. Đề thi ngày […]

Bài mẫu Writing Band 7 dạng Maps cho đề thi ngày 24/10/2020

Bài thi IELTS Writing 24/10/2020 đã ra dạng đề Maps – so sánh 2 layouts của một trường đại học hiện tại và tương lai. Để đảm bảo tính real time và các bạn có cái nhìn chân thực về một bài luận Band 7, mình không trau chuốt quá nhiều cho bài này. Bài […]